Политичка партија Достоинство - ППД

[Изборна единица 1]

 1. Ристе Гуштеров
 2. Драган Василевски
 3. Николина Дуранска
 4. Ордан Јамакоски
 5. Горан Начевски
 6. Гордана Попсимонова
 7. Зоран Китаноски
 8. Митре Десподов
 9. Адријана Рашиќ
 10. Јово Ратковиќ
 11. Методија Поп-тонев
 12. Сузана Кратовалиева
 13. Гоце Георгиевски
 14. Ацо Стојановски
 15. Викторија Мирчовска
 16. Јосиф Анчевски
 17. Игор Јовевски
 18. Драгана Митиќ
 19. Ангеле Михајловски
 20. Јасна Стојанова

[Изборна единица 2]

 1. Благоја Марковски
 2. Сашо Величковски
 3. Стефаниа Тодевска
 4. Гордан Бојковски
 5. Марјан Трајковски
 6. Елена Бадаровска
 7. Владо Цикарски
 8. Убавка Илиева
 9. Божидар Црвенков
 10. Марина Стојковска – Кметовска
 11. Ивица Стошиќ
 12. Бојан Ковачки
 13. Игор Марковски
 14. Лидија Кршоска
 15. Зоран Зафировски
 16. Дејан Симиќ
 17. Душица Златковска
 18. Дарко Митровиќ
 19. Верче Маневска
 20. Златко Петков

[Изборна единица 3]

 1. Стојанче Ангелов
 2. Јордан Атанасов
 3. Надица Мирчoвска
 4. Бранко Стојковски
 5. Душко Алексовски
 6. Ирена Петровска
 7. Звонко Додевски
 8. Лубинка Доневa
 9. Гоце Грижов
 10. Бојана Атанасовска
 11. Кирил Димитровски
 12. Виолета Петрова
 13. Душко Митев
 14. Виолета Краљева
 15. Панче Коцев
 16. Катерина Јанковска
 17. Саво Лазов
 18. Соња Димитровска
 19. Сашко Гацов
 20. Сашко Крстев

[Изборна единица 4]

 1. Страшо Глигоров
 2. Горјан Ристески
 3. Каролина Ристова Стефановска
 4. Жарко Јорданоски
 5. Ѓорѓе Чавдаров
 6. Јулијана Ѓоргиевска
 7. Ерџан Исмаилоски
 8. Борис Чорев
 9. Станка Трајковска
 10. Катерина Ѓеорѓиев
 11. Борис Попов
 12. Павлинка Стојанова
 13. Драги Темков
 14. Ирена Марковска
 15. Трајче Ташев
 16. Оливера Панева
 17. Александар Бабаноски
 18. Менча Пенчева
 19. Бобан Бинов
 20. Немања Стојановиќ

[Изборна единица 5]

 1. Саше Гилевски
 2. Зоран Маџар
 3. Дијана Јовановска
 4. Драган Величкоски
 5. Живко Божиновски
 6. Наташа Божиновска
 7. Васко Томулевски
 8. Зоран Велкоски
 9. Ивана Митановска
 10. Живко Најдовски
 11. Оливер Костовски
 12. Марија Манчевска
 13. Гоце Трајковски
 14. Кети Стојковска
 15. Зоран Трајчески
 16. Соња Костадиновска
 17. Никола Јолевски
 18. Зоран Гаврилоски
 19. Зоран Ивановски
 20. Петраки Дервеновски

[Изборна единица 6]

 1. Звонко Тренчовски
 2. Борис Војновски
 3. Анѓелина Ѓуреска
 4. Горан Серафимовски
 5. Ефто Смилкоски
 6. Силвана Николиќ
 7. Љубомир Апостолски
 8. Стојанче Ристоски
 9. Елизабета Стефаноска
 10. Николче Радиновац
 11. Дарко Станоевски
 12. Васка Настоска
 13. Душко Николоски
 14. Бобан МихаЈлоски
 15. Даниела Пејчева
 16. Трајан Ѓурчески
 17. Златко Нестороски
 18. Александра Стојковска
 19. Софре Трифуноски
 20. Сребре Алексоски