Демократска партија на Албанците - ДПА

[Изборна единица 1]

 1. Беким Фазлиу/Bekim Fazliu
 2. Азем Садики/Azem Sadiki
 3. Ава Адем/Ava Adem
 4. Енвер Сламник/Enver Sllamnik
 5. Урим Кроси/Urim Krosi
 6. Алиме Сулиманоска/Alime Sulimanoska
 7. Енвер Љоки/Enver Loki
 8. Екрем Тачи/Ekrem Thaçi
 9. Бурбуче Трстена/Burbuqe Tërstena
 10. Беким Речепи/Bekim Rexhepi
 11. Бајрам Али/Bajram Ali
 12. Рејхан Исмани/Rejhan Ismani
 13. Фатмир Адеми/Fatmir Ademi
 14. Нусрет Азири/Nusret Aziri
 15. Љејља Јакупи/Lejla Jakupi
 16. Ридван Сулејмани/Ridvan Sulejmani
 17. Рамис Јакупи/Ramis Jakupi
 18. Нурџан Ибраимовска/Nurxhan Ibraimovska
 19. Седат Рушиди/Sedat Rushidi
 20. Небахат Красниќи/Nebahat Krasniqi

[Изборна единица 2]

 1. Орхан Ибраими/Orhan Ibraimi
 2. Хесет Рама/Heset Rama
 3. Вљера Ејупи /Vlera Ejupi
 4. Трим Река/Trim Reka
 5. Арсим Хасани/Arsim Hasani
 6. Вљора Халими/Vlora Halim
 7. Исамедин Азизи/Isamedin Azizi
 8. Халит Исени/Halit Iseni
 9. Хатиџе Коџа /Hatixhe Koxha
 10. Бесник Мемети/Besnik Memeti
 11. Реџеп Зенделовски/Rexhep Zendelovski
 12. Арбеса Абази /Arbesa Abazi
 13. Рамазан Шаќири /Ramazan Shaqiri
 14. Шабан Азири/Shaban Aziri
 15. Рукије Муслиу/Rukije Musliu
 16. Хамзи Авдили/Hamzi Avdili
 17. Рагми Саити/Ragmi Saiti
 18. Мирадије Љатифи/Miradije Latifi
 19. Ферди Асановски /Ferdi Asanovski
 20. Беким Хаљими/Bekim Halimi

[Изборна единица 3]

 1. Иљас Мемети /Ilas Memeti
 2. Неџмедин Идризовски/Nexhmedin Idrizovski
 3. Ѓулсиме Ферати/Gjulsime Ferati
 4. Јанус Бејлуров/Janus Bejlurov
 5. Неџми Касамовски/Nexhmi Kasamovski
 6. Елбераје Идризовска/Elberaje Idrizovska
 7. Сафедин Имери/Safedin Imeri
 8. Фети Исејновски/Feti Isejnovski
 9. Емине Мемети/Emine Memeti
 10. Авди Мемишовски/Avdi Memishovski
 11. Мерџан Арифи/Merxhan Arifi
 12. Неџмије Касамовска/Nexhmije Kasamovska
 13. Исамедин Ебиби/Isamedin Ebibi
 14. Џеладин Велија /Xheladin Velija
 15. Руфије Муратовска /Rufije Muratovska
 16. Џаит Ферати /Xhait Ferati
 17. Шабан Исени/Shaban Iseni
 18. Алиме Садики/Alime Sadiki
 19. Исмаил Јакупи/Smail Jakupi
 20. Фети Идризовски/Feti Idrizovski

[Изборна единица 5]

 1. Зиадин Села/Ziadin Sela
 2. Беким Ќоку/Bekim Qoku
 3. Себахета Ајросkа/Sebaheta Ajroska
 4. Седат Демири/Sedat Demiri
 5. Малиќ Шемшедини/Maliq Shemshedini
 6. Љулзиме Зулали/Lulzime Zulali
 7. Дашмир Јусуфи/Dashmir Jusufi
 8. Атнан Бајрами/Aтnan Bajrami
 9. Лулјета Ајрулаи/Luljeta Ajrullai
 10. Шерафедин Амедоски/Sherafedin Amedoski
 11. Амир Ќазимоски/Amir Qazimoski
 12. Кумриша Хани/Kumrisha Hani
 13. Резарт Бујари/Rezart Bujari
 14. Зија Јонузи/Zija Jonuzi
 15. Нертила Арслани/Nertila Arsllani
 16. Заит Алију/Zait Aliju
 17. Авни Амеди/Avni Amedi
 18. Анета Љумани/Aneta Lumani
 19. Џемал Арслани/Xhemal Arsllani
 20. Асмир Рахмани/Asmir Rahmani

[Изборна единица 6]

 1. Mендух Tаќи/Menduh Thaçi
 2. Арбен Џафери/Arben Xhaferi
 3. Мерал Узеири Ферати/Meral Yzeiri Ferati
 4. Имер Алиу/Imer Aliu
 5. Газменд Алији/Gazmend Aliji
 6. Садије Илјази/Sadije Iljazi
 7. Арификмет Џемаили/Arifikmet Xhemaili
 8. Шевал Мемиши/Sheval Memishi
 9. Лаура Беќири/Laura Beqiri
 10. Агрон Зеќири/Agron Zeqiri
 11. Митасин Беќири/Mitasin Beqiri
 12. Афрдита Крчишта/Afërdita Kërçishta
 13. Ајет Мурати/Ajet Murati
 14. Мухамет Берзати/Muhamet Berzati
 15. Барије Чупи/Barije Çupi
 16. Јасер Реџепи/Jaser Rexhepi
 17. Агим Несими/Agim Nesimi
 18. Мируше Асани Шаќири/Mirushe Asani Shaqiri
 19. Осман Фазлија/Osman Fazlija
 20. Јетон Ракипи/Jeton Rakipi