Партија на Обединети Демократи за Македонија-ПОДЕМ

[Изборна единица 1]

 1. Владимир Кочовски
 2. Драги Митковски
 3. Јованка Ефтимова
 4. Игор Илиев
 5. Трајче Лазаревски
 6. Елена Ѓорѓевиќ
 7. Александар Урдаревски
 8. Музафер Исмаил
 9. Ивана Цветкова
 10. Љупчо Илиев
 11. Ласте Спасовски
 12. Елизабета Димитријевиќ
 13. Младен Сарџовски
 14. Боби Митревски
 15. Нада Тасевска Актаа
 16. Трајче Бошковски
 17. Михајло Васиќ
 18. Мимоза Галевска
 19. Милан Костовски
 20. Константин Бузарденов

[Изборна единица 2]

 1. Мицко Дудучки
 2. Никола Стојковски
 3. Ирена Анастасовска
 4. Ивица Лазаревски
 5. Дарко Марковиќ
 6. Радица Столеска Илиоска
 7. Чедомир Алексиќ
 8. Марко Марковиќ
 9. Зорица Стајиќ
 10. Драган Пантелиќ
 11. Елена Поповска
 12. Александар Стевковски
 13. Јадранка Јорданова
 14. Зоран Јовевски
 15. Игор Алексовски
 16. Јоана Ничева
 17. Васе Здравковски
 18. Ивана Коцевска
 19. Мазлун Скендеровски
 20. Саша Николиќ

[Изборна единица 3]

 1. Стојан Маролов
 2. Бојана Димовска
 3. Тоше Тулиев
 4. Панче Трајановски
 5. Драган Петрушев
 6. Кристина Дракалска
 7. Игор Младенов
 8. Трајче Трајковски
 9. Снежана Веселинова
 10. Марјан Стојановски
 11. Маријана Велковска
 12. Небојша Цветковиќ
 13. Санто Николов
 14. Ванѓелица Дрнкова
 15. Марјан Начков
 16. Николинка Лазарова
 17. Ѓунер Асанов
 18. Маја Јаковиќ
 19. Славчо Стојковски
 20. Татјана Димовска

[Изборна единица 4]

 1. Драган Димески
 2. Владимир Караџоски
 3. Весна Гогова
 4. Ристо Јошев
 5. Перо Гугуљанов
 6. Соња Ѓуфтева
 7. Миле Глигоров
 8. Иванче Ристевски
 9. Мери Чурлинова Калајџиева
 10. Страхил Михајлов
 11. Игор Ѓорески
 12. Марина Попоска
 13. Петар Велјановски
 14. Бранко Божинов
 15. Даниела Недановска
 16. Бобан Мирчевски
 17. Миле Стојанов
 18. Андријана Петрова
 19. Методија Арсов
 20. Драгица Ричлиева

[Изборна единица 5]

 1. Живко Јанкулоски
 2. Горан Лекоски
 3. Јасмина Алексоска
 4. Наум Кутаноски
 5. Валентина Ѓорѓиовска
 6. Игор Велиновски
 7. Горан Николовски
 8. Соња Филипоска
 9. Димитар Китаноски
 10. Елица Илиевска
 11. Кире Џалески
 12. Гоце Рабаџиевски
 13. Виолета Стевановска
 14. Зоран Новески
 15. Љубе Кадиевски
 16. Љубомир Донев
 17. Жанета Ангелевска
 18. Кристина Бојчевска
 19. Роберт Конески
 20. Вангел Тасески