Живко Јанкулоски

ZivkoJankulosk_smallЖивко Јанкулоски
Листа на кандидати на пратеници: Партија на Обединети демократи за Македонија - ПОДЕМ
Политичка партија: Партија на Обединети демократи за Македонија - ПОДЕМ
Изборна единица: 5
Реден број:1

Роден во 1956 г., во Алданци, Крушевско. Живее во Битола.

Образование

 • Магистрирал и докторирал на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје
 • Специјализирал во Франција и САД
 • Дипломирал на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје


Професионална кариера

 • Раководител на II Циклус на студии на Факултетот за Биотехнички Науки на Универзитетот „Св. Климент Охридски" – Битола 2010 
 • Заменик претседател на Владата на Р.М 2006 – 2008
 • Продекан за финансии и наука на Факултетот за биотехнички науки (два мандати) 2001 – 2006
 • Претседател на Управен Одбор на ЈП „Водовод" – Битола 1998 - 2002
 • Пратеник во Собранието на Р.М 1994 - 1998, 2006
 • Професор на Факултетот за биотехнички науки и Техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски" – Битола Од 1996
 • Професор на Вишата земјоделска школа при Универзитетот „Св. Климент Охридски" – Битола 1991 – 1996
 • Директор на РЕ "Радобор" - ЗИК "Пелагонија" – Битола 1989 - 1996
 • Вршител на повеќе раководни позиции во ЗИК "Пелагонија" – Битола 1980 - 1996


Партиски функции
Основач и претседател на Партија на обединети демократи на Македонија 2008

Членства во организации

 • Член на наставно научните совети на Економскиот факултет во Прилеп и Техничкиот факултет во Битола, како и член на Советот на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола (во два мандати) 1994 - 1998
 • Член на на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола (два мандати) 2000 – 2003
 • Член, а истовремено и заменик претседател на Одборот за акредитација на високото образование во Република Македонија 2005 - 2006
 • Претседател на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола (два мандати) 2003 - 2006
 • Член на Интеруниверзитетската конференција (два мандати) 2000 - 2006
 • Член на Советот на Институтот за сточарство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје (претставник на Владата на РМ) 2003 – 2006
 • Член на Комисијата за спречување на девијантни појави при Универзитетот Св. Климент Охридски" – Битола 2004 - 2006
 • Член на Одборот за акредитација на високото образование во Република Македонија 2002 - 2004


Социјални медиуми
Facebook/profile 

Извор на информации
http://www.facebook.com/note.php?note_id=145032198895626 (26.05.2011)
Извор на фотографија
http://www.sobranie.mk/en/default-en.asp?ItemID=758DC7C0ECD38849A3DC6370CB7A2AD5 (26.05.2011)

Pin It