Ана Павловска - Данева

Ana_Pavlova_DanevaАна Павловска - Данева

Листа на кандидати на пратеници: Коалиција СДСМ

Политичка партија: Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ)

Изборна единица: 2

Реден број:1

Роденa во 1973 г., во Скопје. Живее во Скопје.

Образование

  • Докторант на Правниот Факултет "Јустинијан први" 2004
  • Магистратура на Правниот Факултет "Јустинијан први" 1998
  • Дипломирала на Правниот факултет при Унивезитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во 1993

Професионална кариера

  • Раководител е на Катедрата по Административно право и јавна администрација на Правниот факултет „Јустинијан Први" во Скопје. На истиот факултет, раководител е на мастер студиите (студии од втор циклус) на насоката по Административно право и јавна администрација и на Колегиумот на полседипломските студии по правни и правно-политички науки.
  • Изведува настава по неколку задолжителни и изборни предмети на двата циклуса на правните и политичките студии на Факултетот: Административно право, Јавна администрација, Управно процесно право, Управно судство, Управни договори, Право и јавно здравство, Право на сободен пристап до информации од јавен карактер и др. Ментор е на повеќе кандидати за изработка и одбрана на магистерски трудови и докторски дисертации.
  • Вонреден професор на научната област Административно право на Правниот факултет „Јустинијан Први" при УКИМ 2009
  • Доцент на научната област Управно право 2005
  • Асистент во 1999
  • Избрана за помлад асистент 1998
  • Демонстратор по Управно право во 1995

Партиски функции

Членства во организации

Социјални медиуми

Facebook/fan page

Извор на информации

http://www.sdsm.org.mk/Default.aspx?mId=50&lId=1 (11.05.2011)

Извор на фотографија

http://ns2.kurir-mk.info/makedonija/partii/27874-Ana-Pavlovska-Daneva-obvinuva-za-preveduvanjeto-na-knigi (11.05.2011)

Pin It