Избирачки места - ИЕ5

[Општина БИТОЛА]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 141
Преземи листа на изборни места

[Општина ПЛАСНИЦА]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 5
Преземи листа на изборни места

[Општина ДЕБАР]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 6
Преземи листа на изборни места

[Општина ЦЕНТАР ЖУПА]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 15
Преземи листа на изборни места

[Општина ДЕМИР ХИСАР]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 40
Преземи листа на изборни места

[Општина КИЧЕВО]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 35
Преземи листа на изборни места

[Општина ДРУГОВО]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 24
Преземи листа на изборни места

[Општина ВРАНЕШТИЦА]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 12
Преземи листа на изборни места

[Општина КРУШЕВО]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 22
Преземи листа на изборни места

[Општина ДОЛНЕНИ]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 39
Преземи листа на изборни места

[Општина КРИВОГАШТАНИ]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 1
Преземи листа на изборни места

[Општина ОХРИД]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 73
Преземи листа на изборни места

[Општина ДЕБАРЦА]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 28
Преземи листа на изборни места

[Општина РЕСЕН]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 47
Преземи листа на изборни места

[Општина СТРУГА]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 78
Преземи листа на изборни места

[Општина ВЕВЧАНИ]

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 3
Преземи листа на изборни места