Листа на кандидати по партии

[Алијанса за позитивна Македонија (АПМ)]

Ие 1
1. Љупчо Зиков
2. Александра Србиновска - Дончевски
3. Ангелчо Андоновски
4. Мена Брзова
5. Горан Ристовски
6. Димитар Грамосли
7. Димитар Димитриевски
8. Серафим Анастасовски
9. Симона Ристевска
10. Горан Арсовски
11. Душан Николиќ
12. Тамара Илиќ
13. Зоран Поповиќ
14. Миленко Бошкоски
15. Татјана Куновска
16. Даница Петровиќ
17. Зорица Тодоровска
18. Славе Краљевски
19. Љиљана Неткова
20. Оксана Николовска

Ие 2
1. Владо Бучковски
2. Ирена Тричковиќ
3. Филип Дума
4. Цоки Ристовски
5. Сергеј Цветковски
6. Штефица Ујучиќ
7. Сулејман Јусуф
8. Миливој Колевски
9. Саша Јованова
10. Медо Балиќ
11. Николај Томашевски
12. Светлана Стајковиќ
13. Ацо Михаилов
14. Петар Попчев
15. Силвана Јефтимова-Џајкова
16. Атукран Хусеин
17. Игор Димовски
18. Катерина Шонтевска
19. Стојанче Тренчевски
20. Каролина Ристова Стефановска

Ие 3
1. Илија Николовски
2. Асмир Алиспахиќ
3. Маријана Перковска
4. Дарко Панев
5. Сребран Стоичов
6. Оливера Николова
7. Маријан Зафиров
8. Дијана Марковиќ
9. Кристијан Јанев
10. Тања Китановска
11. Љупчо Михајловски
12. Горан Арсовски
13. Гордана Веселинова
14. Стојан Дракалски
15. Димче Доневски
16. Викторија Кукушев
17. Иван Стојчев
18. Драгица Митровска
19. Лујза Трајкова
20. Ивана Паневска

Ие 4
1. Дане Јованов
2. Кети Петкова
3. Ѓорѓи Бебеџаков
4. Милко Ѓоргиев
5. Милан Тоцев
6. Зорица Димовска
7. Вангел Димков
8. Дивна Јордановска
9. Блаже Михов
10. Сашо Новакоски
11. Слободан Коцев
12. Бијана Неделкоска
13. Димитрија Велков
14.  Дарко Витанов
15. Ениса Реџовиќ
16. Васе Атанасовски
17. Коста Тодоров
18. Петре Ангелески
19. Зоран Трајковски
20. Митко Ников

Ие 5
1. Игор Камбовски
2. Филип Котели
3. Павлинка Бандовска
4. Незаретин Шерифовски
5. Зехедин Туши
6. Жанета Стефаноска
7. Зоран Стевоски
8. Ремзија Хасановиќ
9. Олга Конгуловска
10. Ефтим Митревски
11. Томе Бојчиноски
12. Љуба Станоевска
13.  Благојче Крстаноски
14.  Добре Ефремовски
15. Марија Спироска
16. Ѓорѓи Ивановски
17. Руме Ристевски
18. Соња Павловска-Миноска
19. Горан Настевски
20. Бобан Младеновски

Ие 6
1. Џевдет Хаљими
2. Енвер Исени
3. Лидија Каранфиловска
4. Игор Серафимовски
5. Сејдула Лимановски
6. Соња Зафировска-Андреевска
7. Миодраг Мирчевски
8. Славица Дејановиќ
9. Илија Богоевски
10. Горица Јокановиќ
11. Мирко Дојчинов
12. Снежана Банчотовска
13. Зоран Павловиќ
14. Димитрие Симовски
15. Рахилка Спасовска
16. Денис Реџовиќ
17. Зоран Трпковски
18. Јелица Бојчевска
19. Дарко Дамјановски
20. Дино Ѓуровски

[ВМРО - Демократска партија за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ)]

ИЕ1
1. Никола Груевски
2. Лилјана Попоска
3. Елизабета Канческа Милеска
4. Аспазија Софијанова
5. Диме Спасов
6. Љупчо Димовски
7. Фатмир Имеровски
8. Даниела Рангелова
9. Јелена Жугиќ
10. Андон Чабишев
11. Трајче Донев
12. Светлана Јакимовска
13. Драган Данев
14. Јасмина Дамческа
15. Оливер Зафировски
16. Дарко Трајкоски
17. Ива Тоневска
18. Владимир Нелоски
19. Зоран Петров
20. Кенан Абди

ИЕ 2
1. Гордана Јанкулоска
2. Трајко Вељаноски
3. Зоран Ѓоргиевски
4. Иван Стоиљковиќ
5. Амди Бајрам
6. Владанка Авировиќ
7. Весна Дамчевска Илиевска
8. Александар Стојкоски
9. Авдија Пепиќ
10. Олга Најденовска
11. Драган Петковски
12. Бојан Стојаноски
13. Марија Ангелова
14. Марјан Даиловски
15. Зоран Бајовски
16. Даниела Симоновска
17. Тони Ристов
18. Слаѓана Денковска
19. Боби Бојчевски
20. Гоце Кузмановски

ИЕ 3
1. Никола Тодоров
2. Владимир Ѓорчев
3. Слаѓана Митовска
4. Илија Димовски
5. Никола Мицевски
6. Магдалена Манаскова
7. Емил Димитриев
8. Трајчо Димков
9. Благица Ласовска
10. Стојан Миланов
11. Иван Иванов
12. Сузана Секуловска
13. Марјанчо Колевски
14. http://sobranie.mk/?ItemID=EC6748478D362242A780703ADF548FF0
15. Милка Христова
16. Миле Пачемски
17. Маја Стојановска
18. Марјан Милошевски
19. Лилјана Андоновска Димитровска
20. Снежана Санева

ИЕ 4
1. Зоран Ставрески
2. Павле Трајанов
3. Ане Лашкоска
4. Васил Пишев
5. Димитар Стевананџија
6. Силвана Бонева
7. Драган Цуклев
8. Ѓоко Камчев
9. Весна Пемова
10. Ромео Тренов
11. Славе Гошев
12. Нада Ципушева
13. Благородна Бојаџиева
14. Дејанчо Ефтимов
15. Александар Галапчев
16. Мирјана Кузмановска
17. Виктор Деспотовски
18. Блаже Василев
19. Ташко Дуљанов
20. Елена Манолева Ѓавочанова

ИЕ 5
1. Антонио Милошоски
2. Зоран Илиевски
3. Лилјана Затуроска
4. Сашо Василевски
5. Благоја Деспотовски
6. Лилјана Кузмановска
7. Нола Исмаилоска
8. Крсто Муковски
9. Александар Николовски
10. Момчило Аврамовски
11. Соња Талевска
12. Нико Чонески
13. Анастас Џуровски
14. Ѓоргија Сајкоски
15. Силвана Ангелевска
16. Љубен Арнаудов
17. Мазлум Хасан
18. Николина Дамчевска
19. Александар Вангелоски
20. Сашко Вељаноски

ИЕ 6
1. Никола Попоски
2. Кенан Хасипи
3. Светлана Карапетрова
4. Сашо Акимоски
5. Алими Билали
6. Валентина Мирчевска
7. Горан Манојловски
8. Стојан Тодоровски
9. Наташа Саздовска
10. Џанер Исмаили
11. Зоран Илиевски
12. Наташа Блажевска
13. Армен Незири
14. Зоран Нофитоски
15. Сребра Коцевска
16. Лоран Страшоски
17. Рамадан Мехмеди
18. Марина Богоевска
19. Амзо Ахмедоски
20. Верче Тофиловска

ИЕ 7 - Ристо Манчев
ИЕ 8 - Павле Саздов
ИЕ 9 - Васко Наумоски

[ВМРО Народна партија (ВМРО-НП)]

ИЕ 1
1. Слoбодан Близнаковски
2. Денис Димовски
3. Марија Богојоска
4. Горан Арсовски
5. Дејан Бојаџиевски
6. Стефанија Трајковска
7. Борис Коларовски
8. Горан Арсов
9. Анита Крстановка Меноска
10. Ламбе Митанов
11. Трајче Пендаровски
12. Симона Петровска
13  Светлан Паунковски
14. Емил Јанев
15. Христина Блажовска
16. Борче Трпковски
17. Љубомир Петрески
18. Цена Митревска
19. Жарко Димовски
20. Драги Колчаковски

ИЕ 2
1. Љупчо Балкоски
2. Борче Стефановски
3. Фросина Маневска
4. Марјан Ангеловски
5. Трајча Маладеновски
6. Мери Тодорова-Младеновска
7. Сашо Начовски
8. Мила Димковска
9. Дарко Димитровски
10. Ненад Нешковски
11. Ванчо Миленковски
12. Сузана Стојчевска
13  Милутин Димитриевски
14. Марио Величковски
15. Убавка Спасоевиќ
16. Никола Панзевски
17. Наде Груевска
18. Невзат Рамановски
19. Никола Стојановски
20. Ненад Миљуш

ИЕ 3
1. Љубчо Георгиевски
2. Ламбе Арнаудов
3. Ивана Динова
4. Иле Здравев
5. Николчо Ситновски
6. Тања Арсовска
7. Дарко Пешевски
8. Гоце Ружински
9. Милица Остоиќ
10. Живко Сенесов
11. Тони Иванов
12. Марија Бојковска
13  Венцо Милчевски
14. Венцо Наунов
15. Александра Стоилковиќ
16. Кирил Свимарски
17. Стамен Јовановски
18. Славица Богатинова
19. Ванчо Гацов
20. Јорданчо Стојановски

ИЕ 4
1. Ристо Пецев
2. Сузана Дарковска
3. Глигор Шемов
4. Анита Николовска
5. Никола Василев
6. Стојче Ваљаков
7. Аница Тимова
8. Ѓорги Катаров
9. Лазар Кочов
10. Марија Белмезова
11. Гоце Кантаровски
12. Илија Кралев
13  Коле Чапоски
14. Трајко Душковски
15. Виолета Матракоска
16. Ристо Стамнов
17. Драганчо Лазаровски
18. Виолета Илкова
19. Трајко Наумчески
20. Сречко Блажевски

ИЕ 5
1. Ванчо Костоски
2. Горан Невеновски
3. Валентина Илиевска
4. Владо Цветкоски
5. Здравко Димоски
6. Даниела Марушовска
7. Благојче Ристески
8. Стеванка Илиева
9. Јован Василески
10. Јулијана Сарафиноска
11. Драге Пајковски
12. Ангелко Пешиноски
13. Крсте Ристески
14  Драге Трипуновски
15. Рената Кочоска
16. Кире Нечевски
17. Миле Чавдаров
18. Ангела Ѓероска-Ѓуровска
19. Јовче Кусаковски
20. Димитар Мојсоски

ИЕ 6
1. Горан Лотески
2. Стевица Саркоски
3. Зорица Бојчева
4. Мирко Лазарески
5. Горан Тодороски
6. Оливера Богојевска
7. Блаже Штерјоски
8. Билјана Дојоска
9. Љубиша Милошевски
10. Игор Симовски
11. Сашо Петрески
12. Рената Стојаноска
13. Виолета Попандонова
14  Бранко Апостоловски
15. Благоја Игњатовски
16. Маја Стојаноска
17. Мичо Пандовски
18. Кристијан Петровски
19. Александар Давидовски
20. Дино Блажевски

[Граѓанска опција за Македонија (ГРОМ)]

ИЕ 1
1. Чедомир Саздовски
2. Драгиша Милетиќ
3. Татјана Стојаноска- Иванова
4. Бојан Велевски
5. Ѓорѓи Чакарјаневски
6. Катица Ристовска
7. Љиљана Митровска
8. Маја Спиридоновска
9. Трајан Наковски
10. Дијана Трендафиловска
11. Владимир Станоевиќ
12. Стефан Танески
13. Убавка Матевска- Скаловска
14. Ирена Симоновска
15. Јовица Димоски
16. Слободан Шошкоски
17. Сара Бектеши
18. Гоце Тодоровски
19. Божидар Поп -Ацев
20. Голубка Нечевска-Цветановска

ИЕ 2
Виктор Цветковски
Зоран Најдановски
Анкица Трпковска
Соња Стефановиќ
Вангел Караиванов
Александра Георгиевска
Александар Трајановски
Лидија Јовчевска- Ивановска
Сузана Митевска- Зафирова
Иван Чепреганов
Валентина Крупа
Милован Трајковиќ
Марија Цаки
Игор Ниниќ
Азра Хаџибулиќ
Соња Трифуновска
Зоран стојковски
Александра Кузмановска
Владимир Трајковски
Кире Бузлиев

ИЕ 3
Штеријо Николов
Ивон Величковски
Бети Тасевска
Тони Јакимовски
Лилјана Арсова
Петре Ордевски
Дарко Донев
Алил Грутков
Ивана Митева
Бранко Наков
Маја Радуловиќ
Симона Георгиевска
Сузана Димова
Драган Ковачовски
Валентина Дукова
Елена Крстевска
Дарко Апостолов
Крумислав Постолов
Благој Трајковски
Радислав Коцев

ИЕ 4
Панчо Минов
Никола Ѓорѓиевски
Силвана Дончева
Јорданчо Зографски
Тања Трајкова Стојковска
Алекса Копачев
Жарко Марковски
Весна Коцева
Методија Лазаров
Александра Дуева
Борис Вандевски
Марјан Митев
Никица Житарова Толова
Маријан Џинов
Митко Ристов
Мимица Антовска
Стојан Петров
Ангела Димоска
Паско Атанасов
Марјан Христов

ИЕ 5
Љупчо Настовски
Ксенија Манчев
Александра Стојановска
Дијана Митревска
Ѓорѓи Голабоски
Никола Стојановски
Горан Николовски
Деар Лимановски
Катерина Милевска
Сашо робески
Жаклина Василова Климоска
Велјанчо Радески
Кирил Димитровски
Кристина Костоска
Тони Симакоски
Георги Наумоски
Иванка Кикеска
Борис Вељаноски
Ивана Левеска
Кире Кочовски

ИЕ 6
Горан Анчески
Влатко Костов
Виолета Јовановска
Акит Незири
Јонче Угриноски
Јагода Милошевска
Младенчо Филиповски
Владимир Атанасовски
Божица Самојловска
Здравко ристовски
Сенада Шаиновска
Зоран Стојановски
Александар Серафимовски
Ивица Костадиновски
Татјана Тримческа
Александар Савески
Александар Премчески
Гордана Андоноска
Ранко Петроски
Васил Зипевски

[Демократска партија на албанците (ДПА)]

ИЕ 1
1. Беким Фазлиу/Bekim Fazliu
2. Мухамед Тачи/Muhamed Thaçi
3. Нурџан Ибраимовска/Nurxhan Ibraimovska
4. Сами Рушиди/Sami Rushidi
5. Рамадан Сејфула/Ramadan Sejfulla
6. Флорија Хамид/Florija Hamid
7. Неваип Рамадани/Nevaip Ramadani
8. Самедин Суловски/Samedin Sulovski
9. Сара Мустафа/Sara Mustafa
10. Бурак Алимовски/Burak Alimovski
11. Евзи Емини/Evzi Emini
12. Ќефсер Емин/Qefser Emin
13. Мевљан Лутфиу/Mevlan Lutfiu
14. Африм Љатифи/Afrim Latifi
15. Вилдане Шехи/Vildane Shehi
16. Џевџет Љатифи/Xhevxhet Latifi
17. Љатиф Фаризи/Latif Farizi
18. Севим Идризи/Sevim Idrizi
19. Амир Алили/Amir Alili
20. Ниметула Демири/Nimetulla Demiri

ИЕ 2
1. Орхан Ибрахими/Orhan Ibraimi
2. Муртезан Идризи/Murtezan Idrizi
3. Сенџан Мифтари/Senxhan Miftari
4. Бафтри Емини/Baftri Emini
5. Реџеп Зенделовски/Rexhep Zendelovski
6. Теута Реџепи/Teuta Rexhepi
7. Идриз Ајрулловски/Idriz Ajrullovski
8. Кадри Елезовски/Kadri Elezovski
9. Мирјета Ислами/Mirjeta Islami
10. Бардул Дестани/Bardhyl Destani
11. Мерван Бајрами/Mervan Bajrami
12. Сара Зумбери/Sara Zumberi
13. Абдулхамид Абдули/Abdulhamit Abduli
14. Флорин Шабани/Florin Shabani
15. Мирадије Љатифи/Miradije Latifi
16. Сејди Јахии/Sejdi Jahii
17. Лулзиме Емини/Lulzime Emini
18. Херолинда Јонузи/Herolinda Jonuzi
19. Арѓенд Куртиши/Argjend Kurtishi
20. Мухамет Рустеми/Muhamet Rustemi

ИЕ 3
1. Хабиб Максудов/Habib Maksudov
2. Неџмедин Идризовски/Nexhmedin Idrizovski
3. Емине Мемети/Emine Memeti
4. Мусај Арифи Musaj Arifi
5. Ќерим Исени/Qerim Iseni
6. Нурије Бејлурова/Nurije Bejlurova
7. Шемши Исени/Shemshi Iseni
8. Зулфи Таири/Zulfi Tairi
9. Ава Бејлурова/Ava Bejlurova
10. Нусрет Максудов/Nusret Maksudov
11. Гарип Ислами/Garip Islami
12. Ељберије Идризовска/Elberije Idrizovska
13. Фуад Мемети/Fuad Memeti
14. Неџми Максудов/Nexhmi Maksudov
15. Адифете Исеини/Adifete Iseini
16. Шабан Фератов/Shaban Feratov
17. Сафет Мустафов/Safet Mustafov
18. Мелеате Ахмедова/Meleate Ahmedova
19. Хатем Дурмишов/Hatem Durmishov
20. Мунир Зејнилов/Munir Zejnilov

ИЕ 5
1. Зија Јонузи/Zija Jonuzi
2. Нафи Доко/Nafi Doko
3. Лирије Асаноска/Lirie Asanoska
4. Шкелќим Села/Shkelqim Sela
5. Едона Доко/Edona Doko
6. Африм Амзоски/Afrim Amzoski
7. Али Пурелку/Ali Purellku
8. Фарук Јусуфи/Faruk Jusufi
9. Фатлинда Даути/Fatlinda Dauti
10. Флутрим Усеини/Flutrim Useini
11. Омер Алоски/Omer Aloski
12. Рефете Дураку/Refete Duraku
13. Фатон Усеини/Faton Useini
14. Дурим Фетаху/Durim Fetahu
15. Фикрије Даути/Fikrije Dauti
16. Беким Зиба/Bekim Ziba
17. Омер Арапаџоски/Omer Arapaxhoski
18. Денис Веселоска/Denis Veselloska
19. Ерол Абдиу/Eroll Abdiu
20. Севгани Ибрахими/Sevgani Ibrahimi

ИЕ 6
1. Мендух Тачи/Menduh Thaçi
2. Ернад Фејзулахи/Ernad Fejzullahi
3. Мерале Ферати/Merale Ferati
4. Имер Алиу/Imer Aliu
5. Газменд Алиу/Gazmend Aliu
6. Садије Илјази/Sadije Iljazi
7. Гази Мустафа/Gazi Mustafa
8. Сали Ајдини/Sali Ajdini
9. Теута Исмаили/Teuta Ismaili
10. Земри Асани/Zemri Asani
11. Мухамед Берзади/Muhamed Berzati
12. Афердита Керчишта/Afërdita Kërçishta
13. Бујамин Емини/Bujamin Emini
14. Бујар Арифи/Bujar Arifi
15. Ваљмира Заими/Valmira Zaimi
16. Лирим муртезани/Lirim Murtezani
17. Бесар Исмаили/Besar Ismaili
18. Ардита Мухареми/Ardita Muharemi
19. Бујамин Кадриу/Bujamin Kadriu
20. Фарук Абедини/Faruk Abedini

ИЕ 7 Шпенд Саити/Shpend Saiti
ИЕ 8 Ферки Бектеши/Ferki Bekteshi

[Демократска унија за интеграција (ДУИ)]

ИЕ 1
1. Ермира Мехмети/ Ermira Mehmeti
2. Рафис Алити/ Rafis Haliti
3. Зулфи Адил/ Zulfi Adili
4. Mуамет Хоџа/ Muamet Hoxha
5. Скендер Џемаили/ Skender Xhemaili
6. Мукадес Хајдари/ Mukades Hajdari
7. Неџати Јашари/ Nexhati Jashari
8. Исмет Рамадани/ Ismet Ramadani
9. Нора Муамеди/ Nora Muamedi
10. Назиф Буши/ Nazif Bushi
11. Феми Јонузи/ Femi Jonuzi
12. Илмије Власаку/ Ilmije Vllasaku
13. Рами Љерими/ Rami Qerimi
14. Фелек Касами/ Felek Kasami
15. Нермине Шаќири/ Nermine Shaqiri
16. Зеко Абази/ Zeko Abazi
17. Зеќирија Зекири/ Zekirija Zekiri
18. Сејхан Кадриовска/ Sejhan Kadriovska
19. Блерим Беџети/ Blerim Bexheti
20. Бујар Османи/ Bujar Osmani

ИЕ 2
1. Реџаил Исмаили/Rexhail Ismaili
2. Шкодране Дардишта/Shkodrane Dardhishta
3. Мирван Џемаили/Mirvan Xhemaili
4. Артан Груби/Artan Grubi
5. Неџат Aлији/Nexhat Aliji
6. Каљтрина Азизи/Kaltrina Azizi
7. Халиде Палоши/Halide Palloshi
8. Арбер Адеми/Arbër Ademi
9. Сермине Пурини/Sermine Purini
10. Екрем Бајрами/Ekrem Bajrami
11. Бесим Лимани/Besim Limani
12. Хатиџе Топали/Hatixhe Topalli
13. Седат Лумани/Sedat Lumani
14. Нуредин Мисини/Nuredin Misini
15. Влора Имери Рамадани/Vlora Imeri Ramadani
16. Лирим Шабани/Lirim Shabani
17. Али Далипи/Ali Dalipi
18. Емире Ајети/Emire Ajeti
19. Ваљон Сараќини/Valon Saraqini
20. Сафет Незири/Safet Neziri

ИЕ 3
1. Бехиџудин Шехаби/Behixhudin Shehabi
2. Азиза Џини Кицара/Aziza Xhini Kicara
3. Рамазан Амзов/Ramadan Amzov
4. Сали Бузаки/Sali Buzaki
5. Беџет Идризовски/Bexhet Idrizovski
6. Азизе Малиљи/Azize Maliqi
7. Фадил Јашари/Fadil Jashari
8. Ирфан Таировски/Irfan Tairovski
9. Фатима Јашари/Fatima Jashari
10. Адем Кицара/Adem Kicara
11. Расим Муратовски/Rasim Muratovski
12. Лутфие Исмаили/Lutfije Ismaili
13. Арлинд Хусеини/Arlind Huseini
14. Осман Јусуфи/Osman Jusufi
15. Рамије Авзиу/Ramije Avziu
16. Осман Цека/Osman Ceka
17. Шпресим Халили/Shpresim Halili
18. Фиторе Камбери/Fitore Kamberi
19. Беким Мемети/Bekim Memeti
20. Берат Исмаили/Berat Ismaili

ИЕ 4
1. Неџати Јакупи/Nexhati Jakupi
2. Хиља Рочи/Hylja Roçi
3. Мустафа Топалоски/Mustafa Topaloski
4. Сезгин Реџепов/Sezgin Rexhepov
5. Ќубра Арслан/Qubra Arslan
6. Орфеј Ахмедоски/Orfej Ahmedoski
7. Шукри Иљази/Shukri Iljazi
8. Џејлан Јонузова/Xhejlan Jonuzova
9. Емра Ибраими/Emra Ibraimi
10. Сердар Арифов/Serdar Arifov
11. Садет Нуредини Лумановска/Sadet Nuredini Lumanovska
12. Беркај Алиев/Berkaj Aliev
13. Арслан Илкај/Arsllan Ilkaj
14. Неби Реџепи/Nebi Rexhepi
15. Рајмонда Ибраимовска/Raјmonda Ibraimovska
16. Јонуз Алијев/Jonuz Aliev
17. Осман Муслими/Osman Mislimi
18. Катерина Алидовска/Katerina Alidovska
19. Атиџе Фератисја/Atixhe Feratoska
20. Агрон Селмани/Agron Sеlmani

ИЕ 5
1. Муса Џафери/Musa Xhaferri
2. Рамиз Мерко/Ramiz Merko
3. Вјолца Мехмети - Нуредини/Vjollca Mehmeti – Nuredini
4. Муса Ибрахим/Musa Ibrahimi
5. Лумтурије Џафа/Lumturije Xhafa
6. Афродита Баталовска/Afordita Batalovska
7. Мемет Хоџа/Memet Hoxha
8. Валон Ќира/Valon Qyra
9. Елис Зеќироска/Elis Zeqiroska
10. Елсан Нурчески/Elsan Nurçeski
11. Мусо Мехмедоски/Muso Mehmedoski
12. Елвира Кица/Elvira Kica
13. Селим Бекири/Selim Beqiri
14. Мугни Шерифи/Mugni Sherifi
15. Дашурие Ибраими - Фетоја/Dashurie Ibrahimi - Fetoja
16. Џемил Ќамили/Xhemil Qamili
17. Бурим Положани/Burim Pollozhani
18. Селма Велиоска/Selma Velioska
19. Бледар Зиба/Bledar Ziba
20. Амет Аџиу/Amet Axhiu

ИЕ 6
1. Али Ахмети/Ali Ahmeti
2. Хазби Лика/Hazbi Lika
3. Шпреса Хадри/Shpresa Hadri
4. Талат Џафери/Talat Xhaferi
5. Џевад Адеми/Xhevat Ademi
6. Селвије Салиу/Selvije Saliu
7. Ејуп Рустеми/Ejup Rustemi
8. Јамин Синани/Jamin Sinani
9. Нора Алити/Nora Aliti
10. Мусадик Рустеми/Musadik Rustemi
11. Зулџеват Абдија/Zulxhevat Abdija
12. Јусра Абдураими - Азизи/Jusra Abduraimi – Azizi
13. Мендух Јегени/Menduh Jegeni
14. Аљиф Медиу/Aqif Mediu
15. Мируша Ахмети/Mirusha Ahmeti
16. Ахмет Алити/Ahmet Aliti
17. Аднан Јашари/Adnan Jashari
18. Арбана Ќормемети/Arbana Qormemeti
19. Фатмир Бесими/Fatmir Besimi
20. Абдилаќим Адеми/Abdilaqim Ademi

ИЕ 7 - Исмаил Белули
ИЕ 8 - Тефик Абдулахи
ИЕ 9 - Дритон Малики

[Политичка партија Достоинство (ППД)]

ИЕ 1
1. Благоја Марковски
2. Јасминка Ангелова
3. Атанас Трајковски
4. Сашо Стефановски
5. Виолета Димовска
6. Сашо Јовановски
7. Васка Трајковска
8. Виктор Лазаревски
9. Марјан Ненов
10. Марина Ристеска
11. Миодраг Јовановиќ
12. Игор Ангелевски
13. Драгана Станковиќ - Томашевска
14. Јовица Николов
15. Петар Цветковски
16. Викторија Мирчовска
17. Сузана Коцева
18. Кристијан Крстевски
19. Марклена Димитровска
20. Тони Арсовски

ИЕ 2
1. Горан Зафировски
2. Сашо Пауновски
3. Марина Ѓоргиевска
4. Антонио Стојчевски
5. Наџија Бехлурова
6. Бојан Живиќ
7. Миодраг Михајловски
8. Билјана Зафировска
9. Жозефина Стевковска
10. Благоја Димитровски
11. Едмонд Османи
12. Сузана Николовска
13. Оран Хазир
14. Ванчо Бочваровски
15. Анастасија Исмаили
16. Виктор Ќулбасов
17. Стефан Петрушевиќ
18. Марија Тренеска
19. Златко Каруловски
20. Љупчо Камбер

ИЕ 3
1. Горанчо Ангелов
2. Саво Лазов
3. Софија Заовски
4. Миле Нацев
5. Митко Стојанов
6. Валерија Петрова
7. Тони Станковиќ
8. Милорад Миташев
9. Натка Ристова
10. Стамен Каровски
11. Јорданчо Петрушев
12. Сашка Арсова
13. Илија Тодев
14. Тоше Јордев
15. Маре Кузева
16. Бобан Панов
17. Благе Тасевски
18. Павлина Стојанова
19. Иљо Здравков
20. Јордан Атанасов

ИЕ 4
1. Надица Мирчовска
2. Страшо Јованов
3. Стојан Топлев
4. Елена Димеска
5. Слободан Митрески
6. Андријана Костадинова
7. Дејан Јовановиќ
8. Трајанчо Атанасов
9. Мирјана Костиќ
10. Тони Малиновски
11. Мишо Стевковски
12. Валентина Алексиќ
13. Радослав Милошевски
14. Раде Пановски
15. Билјана Јакимовска
16. Јанис Петридис
17. Здравко Јанковиќ
18. Цена Тодева
19. Асип Бељуров
20. Зоран Тренески

ИЕ 5
1. Стојанче Ангелов
2. Роберт Цингар
3. Снежана Анеска
4. Тихомир Груевски
5. Драган Величкоски
6. Ирена Дукова
7. Иван Браноски
8. Славе Трпески
9. Марина Јовановиќ
10. Даниел Наумовски
11. Пеце Пресилски
12. Наташа Корлевска
13. Божин Наумоски
14. Миодраг Крстески
15. Оливера Димова
16. Менде Геогриевски
17. Тоде Маркоски
18. Сашка Атанасовска
19. Горан Петковски
20. Дејан Савевски

ИЕ 6
1. Гоце Делчев
2. Војо Трифуновски
3. Даниела Станоевска
4. Ефто Смилкоски
5. Васко Маџоски
6. Симона Трифуноска
7. Дарко Становски
8. Ангеле Ѓурески
9. Благуна Трифуноска
10. Јосиф Сапунџиевски
11. Душко Николовски
12. Благица Малиновска
13. Андрија Нунев
14. Миле Апостолоски
15. Анѓелина Ѓуреска
16. Славчо Трпевски
17. Мартин Малиновски
18. Љубица Станоевска
19. Александар Јанески
20. Горда Јанковиќ

ИЕ 7
Стојадин Наумовски

[Народно движење за Македонија (НДМ)]

ИЕ 1
1. Јанко Бачев
2. Трпко Спасовски
3. Марија Никифоровска
4. Драган Живковиќ
5. Владимир Стефановски
6. Драгана Славковиќ
7. Зоран Милевски
8. Светлана Николовска
9. Максим Никифоровски
10. Снежана Јоциќ
11. Данијела Славковиќ
12. Илија Мошев
13. Зоран Илиќ
14. Александра Трајковска
15. Јован Јовановиќ
16. Викторија Димески
17. Сузана Стефановска
18. Тале Танев
19. Љубинка Живковиќ
20. Павлина Карадаковска

ИЕ 2
1. Зоран Јовановиќ
2. Злате Војноски
3. Верица Илиќ
4. Драган Славковиќ
5. Зоран Никифоровски
6. Ленче Томиќ
7. Јусуф Брничанин
8. Жарко Јанчески
9. Марија Милошева
10. Соња Тагасовска Милевска
11. Тони Златанов
12. Олга Коровешовска
13. Љубица Вуканска
14. Томче Лазаровски
15. Мирослав Тасевски
16. Соња Никифоровска
17. Моника Стефановска
18. Стојан Гугицев
19. Ѓуро Тимчев
20. Ката Карајановска

ИЕ 3
1. Саше Ивановски
2. Даниел Глигоров
3. Марина Славковиќ
4. Бојан Науновски
5. Ѓуро Гугицев
6. Сања Витанова
7. Цвета Стојчевска
8. Тодор Ристов
9. Сашка Гогицева
10. Костадин Витанов
11. Благица Гугицева
12. Моника Велеска
13. Блажо Витанов
14. Мирјана Ристова
15. Милица Јанкова
16. Вангелина Гугицева
17. Крсте Стојчевски
18. Жаклина Глигорова
19. Ѓуро Магиев
20. Ратка Гугицева

ИЕ 4
1. Гоце Јанков
2. Гоце Најдоски
3. Мара Тимчева
4. Стефан Стојановски
5. Костадинчо Ристовски
6. Трајанка Цветковска
7. Жани Петанчески
8. Добре Апостолов
9. Снежана Витанова
10. Наташа Најдоска
11. Цветанчо Ристов
12. Васка Магиева
13. Видана Ристова
14. Христо Талевски
15. Трајанка Стојанова
16. Марјан Магиев
17. Милена Ѓерѓева
18. Томе Тенков
19. Гордана Апостолова
20. Ацо Гогицев

ИЕ 5
1. Роберт Спасеновски
2. Благој Брсаковски
3. Славица Стиснијовска
4. Зоран Гулевски
5. Наташа Јанческа
6. Перо Тимчев
7. Никола Гулевски
8. Весна Брсаковска
9. Борче Павловски
10. Нада Смиљанова
11. Живко Брсаковски
12. Дејан Кековски
13. Боро Смиланов
14. Суза Тенкова
15. Николче Јазевски
16. Ристо Гугицев
17. Соња Тасевска
18. Илија Ташев
19. Бранко Гугицев
20. Дине Тенков

[Национална демократска преродба (НДП)]

ИЕ 1
1. Гиктен Хазири/Gikten Haziri
2. Нефаил Билаловски/Nefail Bilallovski
3. Умије Имери/Umije Imeri
4. Абдула Исмаилов/Abdula Ismailov
5. Енвер Реџепи/Enver Rexhepi
6. Амина Садику/Amina Sadiku
7. Сабахудин Имери/Sabahudin Imeri
8. Шериф Смајли/Sherif Smajli
9. Алма Елмаси/Alma Elmasi
10. Аднан Сејфулаји/Adnan Sejfullaji
11. Арсим Махмуди/Arsim Mahmudi
12. Назлие Исмани/Nazlie Ismani
13. Севдил Сулејмани/Sevdil Sulejmani
14. Алмир Мухареми/Almir Muharemi
15. Фатиме Мемеди/Fatime Memedi
16. Мухамед Сали/Muhamed Sali
17. Бајрам Калиси/Bajram Kalisi
18. Емине Алили Зулбери/Emine Alili Zulbeari
19. Аднан Дехари/Adnan Dehari
20. Ќани Касам/Qani Kasam

ИЕ 2
1. Џезаир Шаќири/Xhezair Shaqiri
2. Фатри Салиу/Fatri Saliu
3. Хасибе Исмаиловска/Hasibe Ismailovska
4. Насер Цури/Naser Curri
5. Јуксел Исеини/Juksel Iseini
6. Мерита Латифи/Merita Latifi
7. Азир Азири/Azir Aziri
8. исмет Ферати/Ismet Ferati
9. Џејлан Мурати/Xhejlan Murati
10. Газменд Саити/Gazmend Saiti
11. Јахи Ајети/Jahi Ajeti
12. Хасибе Селими Мисини/Hasibe Selimi Misini
13. Елам Адеми/Elam Ademi
14. Улиси Афузи/Ulusi Afuzi
15. Анумша Бајрами/Anumsha Bajrami
16. Шенаси Џеладини/Shenasi Xheladini
17. Валон Елези/Valon Elezi
18. Реџије Џеладини/Rexhije Xheladini
19. Агим Бајрами/Agim Bajrami
20. Зенун Исмаили/Zenun ismaili

ИЕ 5
1. Ардиан Демири/Ardian Demiri
2. Артан Дика/Artan Dika
3. Аријета Ода/Arijeta Oda
4. Арбан Лита/Arban Lita
5. Гојарт Полиси/Gojart Polisi
6. Јехона Елмази/Jehona Elmazi
7. Исни Бојки/Isni Bojku
8. Ардит Харуни/Ardit Haruni
9. Блеба Зиба/Bleta Ziba
10. Берат Кишта/Berat Kishta
11. Агрон Речи/Agron Reçi
12. Вјоса Положани/Vjosa Pollozhani
13. Ардиан Дика/Ardian Dika
14. Муамед Хоџа/Muhamed Hoxha
15. Неџибе Селими/Nexhibe Selimi
16. Бурим Салиу/Burim Saliu
17. Куштрим Таири/Kushtrim Tairi
18. Сафие Муареми/Safie Muaremi
19. Таланд Авмети/Tauland Avmeti
20. Гентијан Садикоски/Gentijan Sadikoski

ИЕ 6
1. Руфи Османи/Rufi Osmani
2. Изет Зекири/Izet Zeqiri
3. Мирсада Емини/Mirsada Emini – Asani
4. Весел Мемеди/Vesel Memedi
5. Абил Идризи/Abil Idrizi
6. Наџере Меџити/Haxhere Mexhiti
7. Биназ Пајазити/Binaz Pajaziti
8. Седат Зулбери/Sedat Zulbeari
9. Мјафтиме Асани/Mjaftime Asani
10.Јасин Демири/ Jasin Demiri
11. Мели Јакупи/Meli Jakupi
12. Илза Незири/Yllza Neziri
13. Иљас Демири/Iljas Demiri
14. Вигјилент Лека/Vigjilent Leka
15. Лавдриме Амети/Lavdrime Ameti
16. Визлим Селмани/ Vizlim Selmani
17. Локман Селмани/ Lokman Selmani
18. Блерина Клења/Blerina Klenja
19. Шабиди Сефери/Shabidin Seferi
20.  Иса Кадрија/Isa Kadrija

ИЕ 7
Енвер Османи/Enver Osmani

[Партија за европска иднина (ПЕИ)]

Ие 1
1. Сеадин Џафери
2. Ибраим Бислимовски
3. Суада Исмаилоска Јашароска
4. Биран Мефаил
5. Мереме Чилафи
6. Адиљ Бислимовски
7. Нермина Џафери
8. Алмир Ибраим
9. Арбен Џафери
10. Анкија Бислимовска
11. Ќамуран Фејзуловски
12. Нуран Фејзуловски
13. Едита Зејнеловиќ
14. Шериф Бектеш
15. Абдурахман Хаљими
16. Хирмије Џафери
17. Џеват Чучуљ
18. Исмаил Синани
19. Џунаид Синани
20. Иљаз Мандак

Ие 2
1. Еркан Алили
2. Белма Хаџикамбер
3. Денис Аџија
4. Серџан Синани
5. Ерман Тркаљач
6. Силвија Чучуљ
7. Сали Демиров
8. Скендеровски Јасмин
9. Елма Алили
10. Енвер Тркаљач
11. Сали Зуберовски
12. Елис Алили
13. Адмир Аџија
14. Осман Чучуљ
15. Ајша Тркаљач
16. Фатмир Камберовски
17. Лејла Алили
18. Алили Фуат
19. Муќерем Чучуљ
20. Сара Чучуљ

Ие 5
1. Фијат Цаноски
2 Камбероски Алија  
3. Фадрија Мустафовска
4. Митхат Горчевиќ   
5. Мевмед Џемајлоски   
6. Сенада Аџиоска
7. Елвис Имероски   
8. Шериф Кадриоски
9. Селда Шазиманоска  
10. Асан Цанески  
11. Фарук Фератоски
12. Елза Мејдиноска  
13. Самир Салиевски
14. Сафет Лутишоски   
15. Мерван Мустафовски
16. Субија Изеироски
17. Ајет Кариманоски  
18. Сабина Ајдиноска  
19. Авмед Кадриоски   
20. Армин Амзоски

Ие 6
1. Абдија Мерсовски
2. Агрон Шабани
3. Амра Малоска
4. Еран Мегдиу
5. Медија Јахја
6. Ермина Мустафи
7. Адмир Билали  
8. Ермин Далиповски
9. Анела Абдуловска
10. Ведат Ваити
11. Абмед Авмеди
12. Рудина Даути
13. Решат Маловски
14. Рејхан Дурмиши
15. Анита Малоска
16. Муџахит Дамаиловски
17. Јусуф Јусуфи
18. Џенета Незири
19. Ќенан Далипи
20. Зунун Зунуни

[Партија за економски промени (ПЕП 21)]

ИЕ 1
1.Билјана Јовановска
2. Сашко Костадиновски
3. Хасан Ел-Арејси
4. Мирјана Тасева
5. Благоја Грујевски
6. Златко Василевски
7. Мики Стојановски
8. Бојан Костадиноски
9. Ивана Ѓоревска
10. Филип Митровски
11. Алексеј Стројмановски
12. Андријана Арсиќ
13. Цветанка Здравеска
14. Зоран Душески
15. Лилјана Митева
16. Александар Јанковски
17. Снежана Стојчева
18. Рената Ѓореска
19. Даме Стојановски
20. Елена Кралевска

ИЕ 2
1. Гоце Петрушевски
2. Живко Ристески
3. Недица Трпевска
4. Менка Трепалковска
5. Андријана Наумовска
6. Васко Филиповски
7. Елена Урдовска
8. Ивица Наумовски
9. Даниела Стоилкова
10. Димче Кизовски
11. Војо Божиноски
12. Емилија Наковска
13. Тони Добревски
14. Игор Тосев
15. Розе Спасовска
16. Драган Стаменковиќ
17. Иванка Златевска
18. Велимир Нешевски
19. Раде Ѓошевски
20. Стефан Стојчевски

[Партија за демократски просперитет (ПДП)]

ИЕ 6
1. Мухамед Халили
2.Шенаси Алиди
3. Леонора Река
4. Ајредин Каза
5. Фатмир Ракипи
6. Шеќибе Амзаи
7. Џералдин Рушити
8. Бесник Идризи
9. Алдина Мустафа
10. Вељтон Џеладини
11. Али Исмаили
12. Дрита Џемаили
13. Арменд Салиу
14. Ерол Абдула
15. Шеќибе Салихи
16. Арѓен Алили
17. Мусли Амети
18. Аријета Адиљи
19. Верим Јонузи
20. Шефќет Идризи

[Социјал демократска партија на Македонија (СДПМ)]

[Социјал демократски сојуз на Македонија (СДСМ)]

ИЕ1
1. Рената Тренеска Дескоска
2. Софија Куновска
3. Стефан Богоев
4. Љубомир Јосифовски
5. Дуфе Кукоски
6. Солза Грчева
7. Лидија Димова
8. Сафет Бишевац
9. Кире Наумов
10. Бобан Јанкоски
11. Анета Симеска Димоска
12. Далибор Богдановски
13. Драган Ацевски
14. Дарко Каевски
15. Тамара Баара
16. Андреја Кнежевски
17. Драган Баварчиќ
18. Невенка Спасовска
19. Христијан Јосифовски
20. Ангела Велинова

ИЕ2
1. Петре Шилегов
2. Љубиша Николиќ
3. Соња Мираковска
4. Љубица Буралиева
5. Благоја Стојановски
6. Самка Ибраимовски
7. Марина Алексовска
8. Мирослав Јовановиќ
9. Сенад Смаиловиќ
10. Иво Скилески
11. Селда Ујкановиќ
12. Милица Бубало
13. Ленче Шегмановиќ Комненовиќ
14. Жаклина Јовановска
15. Владислав Трајковски
16. Виктор Груев
17. Филип Јаневиќ
18. Јасминка Спасовска
19. Шаип Рамадани
20. Паскал Сетинов

ИЕ 3
1. Марјанчо Николов
2. Ален Георгиев
3. Јагода Шахпаска
4. Горан Мисовски
5. Миле Андонов
6. Мира Стојчевска
7. Енес Ибрахим
8. Борјанчо Мицевски
9. Даница Рамбабова
10. Делчо Илиев
11. Зоран Наков
12. Наташа Богдановска
13. Соња Стаменкова
14. Слободан Постолов
15. Тимчо Ристовски
16. Маја Хеско
17. Кирил Шапкалиевски
18. Стефче Алексов
19. Анѓел Јанков
20. Славчо Димов

ИЕ 4
1. Хари Локвенец
2. Панче Орцев
3. Роза Топузова-Каревска
4. Бетијан Китев
5. Сашо Поцков
6. Милевка Георгиева
7. Горан Сугарески
8. Марјан Даскаловски
9. Живка Гавровска
10. Јордан Шијаков
11. Ратка Алаванова
12. Јасмина Гулевска
13. Благој Илиев
14. Ленче Стојанова
15. Јане Вртески
16. Демир Куртов
17. Маја Зафирова
18. Јосиф Стојанов
19. Александар Џагадуроски
20. Тинка Петрушева

ИЕ 5
1. Васко Ковачевски
2. Томислав Тунтев
3. Биљана Настеска
4. Горан Милевски
5. Јован Митрески
6. Јулијана Силјаноска
7. Ѓоко Танасоски
8. Аднан Џафероски
9. Ружица Перевска
10. Зоран Ѓоргијев
11. Никола Поповски
12. Драгана Куртеска Филиповска
13. Наташа Струмениковска
14. Валентина Аврамоска
15. Билјана Лешоска
16. Максуд Али
17. Славица Јовческа
18. Соња Цветкоска
19. Мишел Силјановски
20. Јасмина Стевановска

ИЕ 6
1. Стојко Пауновски
2. Благојче Трпевски
3. Севим Мурати
4. Ивица Михајловски
5. Вања Јовчевска
6. Азен Фејзоски
7. Анастасија Блажеска
8. Зоран Ангелов
9. Цвете Серафимовска
10. Денис Богоевски
11. Ангела Крајческа
12. Александар Бојоски
13. Горан Чавдаровски
14. Дени Апостолоски
15. Елица Матеска
16. Светлана Петковска
17. Тахир Зунуни
18. Мелиса Ценоска
19. Игор Петкоски
20. Бојан Ристовски

ИЕ 7 - Гелал Абијевиќ
ИЕ 8 - Јани Хаџи- Еленов
ИЕ 9 - Пеце Смилевски