Бруто-домашниот производ (БДП) низ годините

Бруто-домашниот производ (БДП) е еден од основните начини на мерење на големината и перформансите на една економија. БДП е главен показател за развиеноста на економијата на секоја држава и токму поради овие причини честопати се известува за растот или падот на БДП низ земјите.

Токму стабилна економија и зголемен БДП е една од главните верувања на партиите пред секои избори.

Во очекување на официјалните програми од политичките партии, погледнете го трендот на раст на БДП низ годините.

bdp niz godinite

Pin It